Giỏ hàng hay tay cầm xe đẩy chứa rất nhiều vi khuẩn vì qua tay nhiều người sử dụng.Source link